Všeobecné obchodné podmienky

Sekcia právnych náležitostí

1. Všeobecné ustanovenia

Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi kupujúcim a predávajúcim. Predmetom kúpnej zmluvy je kúpa a predaj produktov a služieb v elektronickom obchode na internetovej stránke samsebepan.sk a samsebepan.sk.

Predávajúci

Sám Sebe Pán™

SÁM SEBE PÁN, s.r.o.
Žarnova 861/9, 971 01 Prievidza
IČO: 47411210
IČ DPH (EU VAT): SK2023858144

Email: lubo@samsebepan.sk
Telefón: +421 948 101 585

Banka: Fio banka, a. s., pobočka zahraničnej banky
Číslo účtu IBAN (EUR): SK1583300000002800801200

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Trenčíne, oddiel Sro, vložka číslo 28867/R

2. Objednávka tovaru a uzatvorenie kúpnej zmluvy

Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je vyplnenie všetkých predpísaných údajov a náležitostí požadovaných pri vypĺňaní objednávky. Objednávka je návrhom kúpnej zmluvy.

K uzatvoreniu kúpnej zmluvy sa nevyžaduje formálne potvrdenie objednávky predávajúcim, zmluva vzniká samotným dodaním online produktu alebo tovaru.

Kupujúci uskutočnením objednávky akceptuje obchodné podmienky pre dodanie tovaru vyhlásené predávajúcim. Vzťahy kupujúceho a predávajúceho sa riadia týmito obchodnými podmienkami, ktoré sú pre obe strany záväzné, pokiaľ nie je v zmluve ustanovené inak.

3. Cena produktov

Ceny za online produkty a služby uvedené v internetom obchode predávajúceho sú aktuálne a platné v dobe objednania tovaru. Kupujúci dostane tovar za cenu platnú v okamžiku objednania. Nie sme platcami DPH.

Predávajúci si vyhradzuje právo tlačových chýb. Kúpna cena bude považovaná za zaplatenú až po pripísaní celej kúpnej ceny za samostatnú časť dodávky na bežný účet predávajúceho, účet platobnej brány alebo Paypal účet.

Predávajúci si vyhradzuje vlastnícke právo k tovaru až do úplného zaplatenia kúpnej ceny. Faktúra vystavená na základe kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim je súčasne daňovým dokladom a je odoslaná kupujúcemu elektronicky.

Prevzatie tovaru kupujúcim je možné až po jeho úplnom zaplatení, pokiaľ nie je dohodnuté inak.

4. Dodacia lehota a dodacie podmienky

Dodacia lehota pri online produktoch je pri platbe cez PayPal, platobnou kartou alebo online bankovým prevodom okamžite po prijatí platby predávajúcim. Zákazník dostane prístupy k on-line produktu e-mailom na e-mailovú adresu, ktorú zadal počas objednávky.

Pri fyzických produktoch (predovšetkým kníhách) je dodacia lehota zhodná s dodacími lehotami kuriérskej služby DHL Parcel Slovensko s.r.o., ku ktorej sa pripočíta jeden deň. V prípade oneskoreného dodania zákazníka vopred upozorníme.

5. Poštovné a balné

Výška poštovného a balného je určená pri každej objednávke ešte pred zaplatením. Poštovné a balné sa na online produkty a služby nevzťahuje.

6. Záručné podmienky a reklamácie

Na tovar zakúpený prostredníctvom internetového obchodu samsebepan.sk platí zákonná záručná doba 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť uzatvorením spotrebiteľskej zmluvy tzn. okamihom, kedy kupujúci tovar zaplatí a prevezme od predávajúceho.

Pri väčšine online produktov predávajúci nad rámec zákona garantuje kupujúcemu vrátenie vynaložených peňažných prostriedkov bez udania dôvodu. Viac informácií o garancii vrátenia peňazí je uvedených osobitne pri každom produkte.

Súhlas s tu záručnými podmienkami potvrdzuje kupujúci prevzatím tovaru.

7. Odstúpenie od zmluvy

V zmysle ustanovenia § 12 zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji (zákon č. 108/2000 Z. z.) má kupujúci ako súkromná osoba právo odstúpiť od zmluvy do 14 pracovných dní od prevzatia tovaru, pokiaľ bol tovar objednaný prostriedkami komunikácie na diaľku (internet, e-mail, telefón, fax). Kupujúci je povinný oznámiť vrátenie tovaru predávajúcemu vopred s uvedením čísla faktúry, na ktoré bol tovar zakúpený. V prípade vrátenia tovaru dodaného formou zásielky, sú odpovedajúce finančné prostriedky vrátené výhradne bezhotovostným prevodom na účet v lehote 15 dní, pokiaľ nie je dohodnuté inak. Na reklamáciu tovaru sa vzťahujú ustanovenia Občianskeho zákonníka, zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a zákona č. 108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji.

Formulár pre odstúpenie od zmluvy si môžete stiahnuť tu.

8. Bezpečnosť a ochrana osobných údajov

Predávajúci prehlasuje, že všetky osobné údaje sú dôverné a budú použité výhradne k uskutočneniu plnenia kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim a nebudú inak zverejnené a poskytnuté tretej strane s výnimkou situácie súvisiacej s distribúciou, či platobným stykom, ktoré sa týkajú objednaného tovaru.

9. Podmienky použitia služby Dám to a basta!

Kupujúci online služby Dám to a basta! sa potvrdením objednávky zaväzuje, že úlohu, ktoru si určil v popise objednávky, splní do času, ktorý taktiež uviedol v popise objednávky.

Ak kupujúci úlohu vykoná a pošle o tom predávajúcemu dôkaz, predávajúci sa zaväzuje kupujúcemu vrátiť celú sumu zálohy vo výške 50 eur (ak v čase objednávky nebola určená iná suma).

Ak kupujúci úlohu nevykoná v stanovenom čase, automaticky tak stráca nárok na vrátenie svojej zálohy. Výnimkou je, keď kupujúci predávajúcemu dokáže, že úlohu nemohol vykonať v danom čase z dôvodu, ktorý nemohol ovplyvniť, predovšetkým z dôvodu choroby, prírodnej katastrofy, úmrtia blízkeho člena rodiny a podobne. Predávajúci má nárok rozhodnúť, či je daný dôvod relevantným dôvodom pre nevykonanie danej úlohy v danom časovom úseku. Ak predávajúci rozhodne, že dôvod pre nesplnenie úlohy bol relevantný, predávajúci kupujúcemu predĺži lehotu na vykonanie danej akcie o počet dní, o ktorý bol kupujúci ukrátený.

10. Záverečné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky platia v uvedenom znení na internetovej stránke predávajúceho v deň odoslania elektronickej objednávky v prípade, že nie je medzi účastníkmi iná písomná dohoda.

Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci bez výhrad akceptuje všetky ustanovenia obchodných podmienok v znení platných v deň odoslania objednávky, platnú výšku ceny objednaného tovaru uvedenú v cenníku na internetovej stránke, ak nebolo v konkrétnom prípade preukázateľne dohodnuté inak.

Práva kupujúceho vo vzťahu k predávajúcemu vyplývajúce zo zákona o ochrane spotrebiteľa č. 634/1992 Zb. v znení neskorších zákonných úprav zostávajú týmito podmienkami nedotknuté. Právne vzťahy a podmienky tu výslovne neupravené ako aj prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného a Občianskeho zákonníka. Predávajúci a kupujúci súhlasia, že plne uznávajú elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.

Tieto obchodné podmienky vstupujú do platnosti dňa 13.5.2016 a boli naposledy aktualizované 18.4.2018.

Ďalšie nástroje ochrany osobných údajov

Požiadaj o poskytnutie svojich osobných údajov
Požiadaj o vymazanie svojich osobných údajov